Necenzurujeme.cz

Dopis Senátorům k pandemickému zákonu

Obsáhlejší text senátorům. Mj. proto, aby nemohli říkat "nevěděli jsme", "netušili jsme". V závěru navrhuji nepřijetí zákona a vrácení poslancům, aby se "vybarvili" i ti, co 2.2.2022 nehlasovali.

Obsáhlejší text, který může posloužit jako edukace či malé shrnutí obrazu uvědomělosti politické reprezentace. Obsahuje celou řadu zdrojů (seznam na konci), včetně email adres na senátory. Senátorům byla mj. postoupena informace viz. poznámky 20, 29, 38, 39 a 41 (krom všech ostatních upozorňuji alespoň na tyto).

Pokud bude novela tzv. pandemického zákona vrácena do Sněmovny, zvažte prosím text zaslat poslancům.

 

                                                                                                      Dne 9.února 2022

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,

    jako občan České republiky se na Vás obracím ve věci novely zákona č. 94/2021Sb.,[1] o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 (dále "PZ"), ve sněmovně schválený dne 2.2.2022.
    Za poslední dva roky došlo k výrazné polarizaci společnosti a mimosněmovní dění během jednání sněmovny o novele PZ ukazuje rostoucí nevoli u části společnosti vyjadřovanou také zřetelnou symbolikou. Jedněmi odsuzovanou, ovšem už málo se vede diskuse z čeho pramení a zda je oprávněná, zato se diskutuje vhodnost.[2] Pokud má veřejnost věřit v něco jako "právní stát", pak se toho stěží dosahuje vydáváním Mimořádných opatření (dále "MO") na "základě"(?) PZ, ovšem v rozporu s českým právním řádem.[3] Dejme tomu, že jednotlivost lze třeba i pochopit. V případě předchozí vlády A.Babiše šlo však o systematický výsměch právu. (Kolik padlo rozhodnutí NSS proti MO - upřímně sám ani nevím, po dosažení počtu 20 jsem to přestal už počítat.) Je třeba si položit otázku, zda tehdejší opozice (do voleb 2021) podnikala právní kroky proti MO, která zjevně překračovala platný legislativní rámec. Odpověď je celkem jednoduchá. "Právní stát" museli bránit samotní lidé. To je dost významný signál pro veřejnost vůči důvěře ve vládu prof.Fialy (tehdejší opozici) a jí vedenou rétoriku zdůvodňující postup (legislativní nouze)[4] i potřebnost PZ (viz.dále) a veškerou její rétoriku o právech a svobodách, kterými společnost zahrnovali ještě v době opozice a v předvolební kampani. Člověk, který je schopen si informace spojit kontextově alespoň na horizontu jednoho roku zpět, si totiž klade jednoduchou otázku - proč by měl věřit těm, co nekonali?!! Dalším potvrzením téhož je Rozsudek NSS ze dne 2.2.2022 sp.zn. 8 Ao 2/2022-535 či Rozsudek ze dne 3.2.2022 sp.zn. 9 Ao 29/2021 - 616 (kontrola "bezinfekčnosti" pro vstupy do kin D-cinema s.r.o. vs. MZdr ČR)
    V prvém případě[5] jde o MO z doby vlády prof.Fialy, v druhém případě[6] z doby předchozí vlády A.Babiše. Lze konstatovat, že vláda, jejíž premiér i ministr zdravotnictví pochází z koalice, která se před volbami zaštiťovala slovem Změna, pokračuje jak v trendu vydávání MO s protiprávním obsahem, tak v přihlížení probíhajícím protiprávnostem (jak činila v době, kdy byla v opozici). Pokud tedy hledáme příčiny polarizace společnosti a symboliky,2 která se objevuje u protestujících proti PZ, je třeba vzít na zřetel tato fakta. Viníkem není zdaleka JEN předchozí vláda A.Babiše, jak se nový premiér prof.Fiala snaží přesvědčit veřejnost (tu pozornější však neúspěšně).
    Nyní se podívejme na Důvodovou zprávu PZ (dále "DZ-PZ"),[7] vyberu jen namátkou několik citací:
⦁    "Vysoké riziko pro veřejné zdraví zcela ukazuje i současná vlna způsobená variantou delta,..."
⦁    "Jak již bylo zmíněno výše, s ohledem na nepříznivý globální a zejména lokální (na území ČR) vývoj pandemie onemocnění covid-19 a v návaznosti na poznatky a zkušenosti z dosavadního průběhu pandemie lze důvodně očekávat, že toto onemocnění bude i nadále představovat vážnou hrozbu pro veřejné zdraví. K tomuto závěru vede předkladatele zejména současná rychlost šíření onemocnění covid-19 v populaci, která je nadto čím dál častěji potencována i asymptomatickým, tedy „skrytým“ bezpříznakovým průběhem onemocnění, a možný výskyt nových nebezpečných variant, s vyšší transmisibilitou a možnou vyšší rezistencí k očkování, které mohou být příčinou dalších vln výskytu onemocnění covid-19 v následném období. Vysoké riziko pro veřejné zdraví zcela ukazuje i současná vlna pandemie způsobená variantou delta a nastupující vlna varianty omikron, která v evropském regionu způsobuje masivní šíření onemocnění napříč kontinentem,..."
⦁    Nově je třeba také brát zřetel na nově se šířící variantu omikron, která je stejně jako varianta delta řazena mezi „variant of concern“ (VOC), tedy mezi varianty, u kterých existují jasné důkazy, že vlastnosti této varianty mohou negativně ovlivnit vývoj pandemie a mohou tak představovat větší zdravotní riziko. Mezi tyto vlastnosti se řadí zejména vyšší nakažlivost či vyšší virová nálož, které mohou vést ke zrychlení šíření viru populaci.
⦁    Závěrem je možno konstatovat, že celková úroveň rizika pro EU/EHP spojená s variantou omikron viru SARS-CoV-2 je hodnocena jako VYSOKÁ až VELMI VYSOKÁ.
    Následující citace je z webu vlády 2.2.2022 23:21 (hodinu po hlasování o PZ ve sněmovně)
„Všichni jste zaznamenali dnešní rozsudek Nejvyššího správního soudu, který zrušil povinnost prokazování očkování nebo prodělané nemoci při vstupu do restaurace. Radili jsme se o tom s ministry, řešili jsme další postup s odborníky a náš postup bude následující: Vláda s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji pandemie covidu-19 zruší k 9. únoru povinnost prokázat se certifikátem o platném očkování nebo o prodělané nemoci při vstupu do restaurací, služeb, na kulturní, sportovní a další akce a na sněmovní schůzi, která začíná 14. února, navrhneme zrušení pandemické pohotovosti. Konkrétní datum jejího konce bude určen na základě vývoje pandemie v následujících dnech,“ uvedl premiér Fiala. Vláda k tomuto kroku přistoupí i bez ohledu na rozsudek Nejvyššího správního soudu především na základě doporučení odborníků, na základě dat a podle aktuálního vývoje nemoci covid-19 v České republice. [8A]
    Zde premiér Fiala: "s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji pandemie covidu-19 zruší k 9.únoru...", "navrhneme zrušení pandemické pohotovosti" potvrzuje neopodstatněnost projednávání v režimu legislativní nouze. Dalším aspektem je dlouhodobá známost časového omezení v PZ (§22 28.2.2022). Politická reprezentace měla dostatek času předložit novelu dříve, k čemuž stačí prostudovat schválené programy poslaneckých schůzí. O tom jak této vládě vadí protiprávní obsah MO ukazuje také fakt, že se "rozhodla zrušit"[8B] protiprávnost až vypršením termínu dle Rozsudku NSS (citace: "r u š í  uplynutím sedmého dne od právní moci tohoto rozsudku." 2.2.2022 sp.zn. 8 Ao 2/2022-53).[5]
I to je vzkaz pro veřejnost od těch, co mluvili o Změně.
    Dalším vzkazem veřejnosti od stejné politické reprezentace je pasáž v DZ-PZ:
    "Další podstatný aspekt předkládané novely pandemického zákona vychází z poznatků plynoucích jednak z praxe, jednak z aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu. V době, kdy návrh pandemického zákona procházel legislativním procesem, nebylo z logických důvodů možné předvídat celou šíři opatření, která budou pro boj s onemocněním covid-19 vhodná, nezbytná a účinná. Předkladatel měl rovněž v době tvorby pandemického zákona za to, že § 69 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), lze aplikovat podstatně šířeji a plošně, než jak následně upřesnila judikatura správních soudů, zejména pak Nejvyššího správního soudu."[7]
    Podtržená část by si zasloužila podrobný rozbor na jehož základě by bylo možné učinit tvrzení. Rozbor je však nad rámec tohoto textu. Proto se omezím na konstatování, že současná podoba PZ byla přijata i hlasy opozice (dnes vládní pětikoalice) v únoru 2021 rovněž v legislativní nouzi!!![9] Kdy PRO hlasovali všichni přítomní a přihlášení z ODS, KDU-ČSL, TOP09, STAN, PIRÁTI.[10] Na jedné straně tu máme tvrzení o nemožnosti předvídání šíře opatření, na druhé straně však lidé poukazovali na to, že tento zákon povede k nátlakovým restrikcím proti lidem, omezování svobod a práv, nátlaku k očkování, které bylo předkládáno veřejnosti jako dobrovolné. Pro stručnost alespoň dva výroky - zástupce minulé vlády - ministryně financí A.Schillerová: "Takže musíme dělat opatření, abychom znepříjemňovali -- já to přiznávám - těm neočkovaným, kteří se očkovat mohou, to chci pořád dodávat, abychom jim znepříjemňovali život." [11A] (19.11.2021)
Předseda ODS, čerstvě jmenovaný premiér budoucí nové vlády ČR: "Jsem přesvědčen, že nejsou vyčerpány ještě všechny možnosti přesvědčování a vytváření tlaku na to, aby se lidé nechali očkovat dobrovolně." [11B] (30.11.2021)
    Tyto výroky snad dostatečně vystihující praxi libě znějícího výrazu "dobrovolnost". Bylo by dobré tedy mít na zřeteli ponaučení, že libě znějící slovo, vytvářející "neškodný" či "prospěšný" obraz čehosi, se v praxi může změnit v něco zcela diametrálně jiného!!! Dalším poznatkem doby nedávné je, že buď tu někdo vědomě klame veřejnost (viz. výše nebylo možné předvídat) anebo to svědčí o tom, že mezi lidmi je více uvědomělosti než ve zvoleném řídícím zákonodárném aparátu České republiky. Co z toho je horší, ponechávám na uvážení. Ani jedno však není správně a těžko někdo uvěří, že za takového stavu se mohou poměry zlepšovat. Snad tedy vnímáte, že právě tato část veřejnosti je v uvědomělosti probíhajících procesů poněkud vpředu oproti ostatním. "Kupodivu" je tato část veřejnosti mediálně dehonestována nálepkami, což se projevuje mj. třeba tím, že nemají ani přístup do médií (pluralita - je další líbě znějící slovo, jehož podoba v praxi má zcela jiné naplnění skutky, podobně jako ona dobrovolnost. Náhoda?). Nabízí se podnět - věnovat více pozornosti příčině, proč tomu tak je - pokud zákonodárce chce činit "nadčasová" rozhodnutí, aby později nebyl v pozici, používat rétoriku "nebylo možné předvídat..." což naznačuje cosi o kompetentnosti pro výkon postu zákonodárce. Obzvlášť pokud byl výslovně upozorněn předem. Ve spojení - "nebylo možné předvídat..." - si totiž pozornější část společnosti udělala úsudek nad výroky premiéra Fialy: "Ale nikdo nemohl vědět, že přijde omikron. Odborníci říkají, že teď se uznávání protilátek nedá použít. Připravovali jsme se na deltu, ale s omikronem musíme bojovat jinak." [11C] (27.1.2022) Zdá se, že "odborníky" (zejména v koalici SPOLU) zaskočila skutečnost - koronaviry mutují a tvoří varianty. Pozornější jedinec si totiž logicky položí otázku, jak zodpovědné bylo předvolební vyjádření předsedy ODS: "Očkování má zůstat dobrovolné." [11D] Konfrontované s povolebními výroky ministra zdravotnictví Válka, ohledně úpravy vyhlášky 466/2021Sb. stanovující povinnost očkování proti covidu s odkazem, že vyčká na vývoj Omikronu v ČR a že: "Omikron je nová mutace a data o tom, jak se bude evropská populace chovat k omikronu nebudeme vědět dříve než někdy v druhé polovině ledna. Jak se česká populace bude chovat k Omikronu, to nebudeme vědět dřív než do konce ledna. Bylo by extrémně [pozn. důraz na slovo extrémně] neseriózní a jako lékař bych se za to musel velmi stydět, kdybych jakkoliv měnil tu vyhlášku např. v lednu aniž bych tušil a věděl odborně, co udělá mutace Omikron. Tedy vyčkejme do polovičky února, budeme mít seriózní data o mutaci Omikron..." [11E]
    Jde o další soubor poznatků o této vládě, které dokazují, že vyjádření vlády nelze chápat pouze tak, jak jsou předkládána, ale že obsahují vysoké riziko složky nekompetence anebo účelovosti (oproti předchozí vládě tedy žádná Změna). Oba aspekty zakládají podnět ke zvýšené pozornosti a v žádném případě se nelze nechat uspat výroky premiéra Fialy:
- TV Barrandov 20.1.2021: "Já si myslím, že politik, zvlášť, když má odpovědnost, tak má říkat lidem pravdu.“[11F]
- ČT 28.11.2021: "Chci říkat lidem pravdu." [11G]
    Další vzkaz veřejnosti vyslala vláda prof.Fialy skze změnu §13 odst.3 - přeškrtnutý text je návrhem [12] vlády prof.Fialy.
(3) Je-li návrh zjevně neopodstatněný, soud jej mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením odmítne. Pokud soud nepostupuje podle věty první, návrh se projednává přednostně.
    Opravdu jde této vládě o právní stát?!! Zřetelný vzkaz, jasný cíl, který v kontextu několika desítek MO obsahujících protiprávní ustanovení by měl vzbudit Vaši vysokou pozornost. Za protiprávní obsahy MO, ačkoli měly dopad na miliony lidí(!) - pokud je mi známo - nebyl nikdo pohnán k zodpovědnosti (kosmetické pokusy nepočítám jako vážně míněné). Zajímavý stav po 32letech, že?! Komu a čemu nezodpovědnost pomáhá, k čemu dovede zemi ukazuje covid názorně v plné nahotě v ráci celého řídícího aparátu země!!! Podle vlády Změny §13 odst. 3 má vést ke změně z pozice "přednostně" na stav "až přijde řada". A během doby od vyhlášení MO po "až přijde řada" - jako dosud - legalizace protiprávnosti, sankcionování a šikanování lidí? Umetená cesta je zřetelně viditelná.     Je zajímavé, že PZ je ad hoc zákon pro covid-19. Ačkoli vláda jako aspekt pro novelizaci PZ uvádí aktuální judikaturu NSS (viz. výše poznámka 7), tedy si je vědoma protiprávnosti mnohých MO, novela neřeší otázku zodpovědnosti za jejich vydání a správnost s právním řádem ČR. Je to o to zajímavější, že původní vládní návrh obsahoval vysoké tresty za případná porušení MO vůči fyzickým a právnických osobám. Velice podivné zacházení s aplikováním a vynucováním "zodpovědnosti"! Pro někoho původní sazby mohly být likvidační, na druhé straně není ani určena jasná zodpovědnost za vydání MO, natož trest. Právní stát? Vážně? Tolik krátce o této vládě prof.Fialy - a to jen v kontextu PZ.

    Proč tomu věnovat pozornost?
    Protože novelizovaný PZ dává vysoké pravomoci do rukou tří ministerstev (ministrů). Pokud by tato vláda neměla za sebou výše zmíněné a další problémy, které znevěrohodňují oficielní rétoriku hned v samotném počátku této vlády (otazníky u financování STAN - kdo jsou v majetkových strukturách skuteční vlastníci firem sponzorující STAN, případ Farský, před volbami deklarovaná dobrovolnost očkování vs. otálení kolem Vyhlášky 466/2021Sb, argumentace v DZ-PZ, které vyjádření premiéra Fialy záhy de facto popírají) byla by situace přeci jen jiná.
    S ohledem na výše uvedené a dále s ohledem na následující další důvody:
a) skutečnost, že PRO tak závažnou novelu koncentrující pravomoce do rukou konkrétních lidí hlasovalo JEN 70 poslanců z 200členného poslaneckého sboru [13]
b) jako Horní komora parlamentu máte v podstatě nulovou šanci korigovat to, co kdykoliv z novely PZ vzejde v budoucím čase (budoucí obsahy "MO")
c) předchozí úvodní pasáž o důvěryhodnosti vlády a jejím přístupu k právu nutí zodpovědně uvažovat i o možnosti, že protiprávní MO mohou pokračovat. Zodpovědnost za správnost není určena.
d) personální obsazení ministrů, kterým PZ přiděluje významné pravomoci - se může kdykoliv změnit aniž by Senát mohl do procesu výměny ministra zasahovat. To uvádím z důvodu případné argumentace odvolávající se např. na charakter dotčených ministrů - p.Rakušan, p.Černochová (§2b novely PZ), p.Válek. Jejich výměna může přijít kdykoliv s následnou analogickou rétorikou z DZ-PZ - nebylo možné předvídat.
    V souhrnu celého textu, tedy přijetí PZ v Senátu je vystavení bianco šeku vládě, která PZ může účelově aplikovat (formulace §2 zák. 94/2021Sb. "nebezpečí jejího opětovného vzniku" je dostatečně využitelná).
    Argument pro přijetí PZ v navržené podobě s odkazem na judikaturu Rozsudků NSS ostře kontrastuje s nedůvěryhodností a vysokou rizikovostí možných dopadů. Uchopit moc a prohlásit takový akt za snahu nečinit protiprávní kroky [viz. výše citace poznámka č.7], lze možná úspěšně medializovat pro nepozornou část společnosti - kam se zařadí Senát - o tom budete rozhodovat. Po vítězných volbách v říjnu 2021 prohlásil prof.Fiala: "Tyto volby jsou vítězstvím slušné a hodnotové politiky." [14] Podobně se vyjádřil předseda Senátu Vystrčil v novoročním projevu 1.1.2022: "Výsledek voleb byl nakročením ke změně, ke změně v politické kultuře. Já bych byl rád, kdyby v roce 2022 tato změna politické kultury pokračovala. Pokud tomu tak má být, tak je důležité, abychom si zachovali slušnost, sebevědomou slušnost." [15] Milionům lidí, kteří byli právně perzekuováni na svých právech protiprávními pasážemi v MO se vláda prof.Fialy neobtěžovala ani omluvit. Patří ke slušnosti omluva?! Jak se omluví těm, kteří podlehli tlaku vytvořenému z nezákonných opatření a podstoupili vakcinaci? Pomůže jim omluva? Zbaví je omluva vakcinační látky prý dobrovolného očkování? Nebo v rámci "vyššího dobra" se omlouvat netřeba ačkoli se tak stalo tlakem vytvořeným protiprávním obsahem MO? Toto je malý kousek reálií České republiky, který umožnila uvědomělost politické reprezentace ve Sněmovně a Senátu přijetím zákona 94/2021Sb. (PZ). [16] Možná ve víře v dobro věci, dopad pro mnohé byl katastrofální. Proto by napodruhé bylo vhodné, kdyby si Senát vzal ponaučení. S ohledem na to, čeho byla česká společnost svědky a obětí skrze MO, shrnul 24.2.2021 senátor M.Canov při projednávání PZ v Senátu. [17]
    A právě v těchto souvislostech - důsledcích dopadu PZ na lidi - je pak třeba hledat odpověď, kdo tu rozděluje společnost a přispívá k vyhrocování nálad či postojů vedoucích až k projevům symboliky šibenic. Možná je většina společnosti, sledující "korektní a pohodové zpravodajství" dovedena k apatické důvěře v "prozřetelnost" zákonodárného sboru bez snahy informace kriticky analyzovat. Covid však obnažil PRAVDU o skutečných poměrech v řízení země. Každý měl a stále ještě má - možná neopakovatelnou příležitost - ji vidět. Jsou snad běžní lidé ti, co rozhodují o přijatých zákonných normách? Proč "Někdo" očekává, že pozornější lidé s komplexnějším informačním polem umožňující jim chápání dění, s analytikou informací a kritickým přístupem, budou neustále snášet protiprávní jednání Moci (mocenského aparátu)? Proč se po roční zkušenosti někdo diví protestům, demonstracím a polarizaci společnosti? Proč tzv. seriózní média nedají prostor pro argumenty druhé straně a omezí se na ubohost ve formátu mediáních dehonestačních nálepek? Ano, covidová dobá dala příležitost uvidět úroveň těchto médií těm, co vidět chtějí.
    Co si lze myslet o Novoročních projevech premiéra Fialy [18] a předsedy Senátu Vystrčila, [19] když oba hovořili o spojování ve společnosti a současně činí kroky opačným směrem? Co si mají myslet ti, kteří jsou o krok napřed, když vidí to, co probíhá v parlamentu? Jak to, že mnozí věděli, že dojde k segregaci společnosti, apartheidu neočkovaných osob, což bylo označováno jako dezinformace pro veřejnost. Zamyslel se nad tím někdo?! A pokud ano, vyvodil z toho poznání o tom, co se děje? Kam tato země směřuje (je někým vedena)?
    PZ je komunikován směrem k veřejnosti v rámci ochrany a konání vyššího dobra. Nelze nezmínit výstižné přísloví: Cesta do pekla bývá dlážděná dobrými úmysly. Počet protiprávních MO je snad dostatečným důkazem z praxe, včetně toho k čemu byla jednoznačně zneužita (nátlak k vakcinaci). Covidová doba přinesla zmedializování pojmu veřejné zdraví. Dovolím si tedy připomenout historickou reminiscenci z období nacistického Německa citací z knihy IBM a Holokaust. Určité procesy byly tehdy do společnosti nasunuty právě pod hlavičkou vyššího dobra a ochrany veřejného zdraví.

Vysvětlivky k následujícímu textu níže - černý text je vlastní citace z knihy. Náhradou černého podtrženého textu za [červený text] získáme aktualizovaný text covidové doby a zajímavý pohled na to, kam společnost dokráčela v rámci "vyššího dobra".
⦁    "Přepočetná rasová nařízení [Mimořádná opatření] opravňovala zapojit do života německé [české] společnosti v mnoha ohledech pouze árijce [očkované], a proto jednotlivcům, podnikům, školám a sdružením nejrůznějších velikostí a významu, dokonce i církvím, nezbylo nic jiného než dokázat svou arijskou čistotu [očkovanost] a vyloučit všechny ostatní. Tlak byl nesmírný a nebylo na výběr."
⦁    Lingvistika najednou začala mít na společnost reálný vliv. Výrazy jako veřejné zdraví a medicína, [...] a dokonce slovo Němec [očkovaný] získaly zvláštní hlubší význam s antisemitským nábojem. [vypuštěno] Židé byli cizinci a [Neočkovaní] častokrát byli považováni za přenašeče chorob. Rasová čistota [Očkovanost] se stala otázkou veřejného zdraví."
    Edwin Black, IBM a holokaust, s.108 [20]

    Mýtus o bezinfekčnosti očkovaných osob padl. Pozornější člověk si dávno všiml, že to byla součást hry, která měla lidi donutit podstoupit vakcinaci a pojem bezinfekčnost neměl nic společného s medicínským hlediskem, ale sloužil vědomě k vytvoření mediálně-manipulativního obrazu o očkovaných, pro společenskou obhajobu a akceptaci příslušných mimozákonných pasáží MO znovu a znovu vydávaných ministerstvem zdravotnictví ČR, pomoci vlivovému dopadu rétoriky o "zodpovědnosti" na podporu vakcinace. [21] To vše je pochopitelně umožněno jen díky nedostatečné hladině informačního pole většinové veřejnosti, včetně znalosti manipulačních technik. Proti Vyhlášce 466/2021Sb. [22]  se senátoři - a za to jim patří poděkování! - dokázali postavit alespoň v nějakém počtu, [23] když se nenašel dostatek poslanců. I to byl jeden z řady vzkazů povolební nové Moci, která se po volbách složitě rozpomínala na jednoznačné výroky o dobrovolnosti očkování. Jak od Fialy, tak předsedy Pirátů Bartoše. [11D] Následně se k podání senátorů u Ústavního soudu připojil Ombudsman. [24] Nelze vyloučit, že právě tento faktor ve spojení s problémy u STANu, společenským tlakem a řadou informací o vakcínách způsobily, že ministr Válek musel zapomenout na své výroky z 18.12.2021 o "extrémně neseriózním přístupu" pokud by Vyhlášku měl novelizovat dříve než v polovině února (viz. výše citace poznámka 11E). Na tiskové konferenci vlády 29.12.2021 ministr Válek mluvil v podobném duchu jako 18.12.2021 a mj. také uvedl: "Čekáme na to, jak se v prvním měsíci bude chovat omikron, jak bude vypadat jeho šíření, jaká budou data z Evropy stran protilátek u omikronu, stran účinnosti jednotlivých léků, stran velkých souborů hospitalizovaných na jipkách atd. A pak na základě toho v první polovině února předložíme novelizaci této vyhlášky." [...] "...protože předpokládáme, že vlna omikronu bude vrcholit poslední týden v lednu, první týden v únoru bychom ji chtěli roztáhnout." [25]
    Pokud budeme věřit slovům a čistotě myšlenek ministra Válka (viz. výše citace poznámka 11E), "...kdybych jakkoliv měnil tu vyhlášku např. v lednu aniž bych tušil a věděl odborně, co udělá mutace Omikron. Tedy vyčkejme do polovičky února, budeme mít seriózní data o mutaci Omikron..." [11E]   
Pak rozhodnutí vlády bylo učiněno na podkladě vědomostí, znalostí a seriózních dat, jak uvedl Válek. A také pokud věříme slovům prof.Fiali (TV Barrandov 20.1.2021): "Já si myslím, že politik, zvlášť, když má odpovědnost, tak má říkat lidem pravdu.“[11F] Lze z toho se odvodit poznatek, že premiérovo oznámení z 19.1.2022: "Shodli jsme se dnes na tom, že očkování proti covidu-19 nebude povinné." [26] představuje seriózní přístup k věci v návaznosti na vyjádření ministra Válka. Zůstává pak otázkou k zodpovězení, proč ve stejný den vláda projednala novelu PZ, [27] kterou předkládá právě MZdr ČR. Resp. proč návrh je doručen následující den do Sněmovny a je projednáván opět ve stavu legislativní nouze [4] s argumentací dle DZ-PZ. [7] Z epidemiologického hlediska by nemělo nic hrozit, vláda má navíc v záloze možnost vyhlášení nouzového stavu (pro případ nutnosti). Jak se vláda, resp. ministr zdravotnictví dokázal vypořádat již 19.1.2022 s faktorem spuštění plošných testů zaměstnanců o dva dny dříve [28] a vyhodnocením dopadů je vskutku zajímavá otázka s ohledem, kdy očekával kulminaci a proč chtěl o podobě Vyhlášky rozhodovat až po/na vrcholu Omikronu. Viz. TK vlády 29.12.2021. [25] Jsou kroky vlády skutečně vedené odborností, jak se snaží sdělovat veřejnosti?

    Využiji příležitost tohoto textu o PZ a dovolím si Vás dále informovat o existenci dokumentu [29] obsahující svědectví lidí z Izraele po očkování. Tyto informace nám naše objektivní a seriózní veřejnoprávní média nepřináší. Pouze malá část společnosti zatím přijala skutečnost, že realita je složena i z událostí, které se neobjeví v hlavních médií. Jako realitu nám vakcinační "kampaň" vlády Babiše nabídla snímky zemřelých "na covid". [30] Pokud jsou veřejnosti nabízeny jednostranné informace (Covid; Vakcína je cesta; Takto dopadnete bez očkování; Vakcíny jsou bezpečné), pak chybějící informace z druhé strany přirozeně vedou k podezření a nedůvěryhodnosti v objektivnost, která posléze - není-li proces včas zastaven - snadno může přejít do úrovně propagandy. Platí to obecně. Platilo to jak pro éru vládu Babiše, platí to zrovna tak pro éru vlády Fialy (informační ukotvení prokázal již v opozici, kritika úrovně veřejnoprávních médií je k nenalezení). Dokument je Vám postoupen především jako pohled, jak to vypadá na druhé straně. Pokud se má člověk rozhodovat o očkování, měl by mít oboje informace. Tím spíš, když vláda Babiše přikročila k "agresivní" kampani, mohla by být vyvažována těmi, jimž původní život po vakcinaci skončil a patrně již zůstanou trvale omezeni. Mediální prostor je však zahlcen od počátku vakcinace výroky jako:
1) Vakcíny jsou bezpečné.
2) Přínos očkování převyšuje možná rizika.
    Oba výroky v době jejich vyřčení jsou neověřitelné a tedy manipulační.
Ad 1) jednoduše proto, že o bezpečnosti nerozhoduje akt schválení, ale obvykle teprve čas a praxe. Pokud by někdo oponoval, bude muset vysvětlit řadu používaných a později stažených léčiv pro své výrazné nežádoucí účinky na lidský organismus. Také ony byly svého času schválené... a tedy bezpečné, že?! Proč byly tedy staženy?
Ad 2) V návaznosti na předchozí ad 1) - pokud neznám rizika těžko lze seriózně tvrdit, že přínos převažuje rizika. Pokud se k takovým tvrzením uchylují hlavní zdravotní Autority, je evidentně něco v nepořádku! "Po podrobném hodnocení desítek případů úmrtí či zdravotních obtíží k tomu dospěla Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Její šéfka Emer Cookeová nicméně zdůraznila, že látka britsko-švédské firmy je velmi efektivní a její přínos v boji proti nemoci covid-19 stále převyšuje možná rizika." [31] Pozorný zákonodárce si toho doufám všiml, zbystřil a upozornil na to veřejnost. Zejména ti, kteří vedou rétoriku o "mediální gramotnosti" či "o mediálním vzdělávání".

    O izraelském dokumentu Vás informuji především ze dvou důvodů:
1) Izrael patří k zemi, která "jednotně propojuje" českou politickou parlamentní scénu, včetně prezidenta Zemana. Je tedy zajímavé, že z takto "spřátelené" země s jistě mnohými užšími kontakty se do českého veřejného mediálního prostředí hlavních médií informace tohoto druhu nedostaly. Jak lze odvodit ze zhlédnutí dokumentu, případů existuje patrně dost (možná až příliš).
2) Pouze vysoce nepozorný a důkladně zmanipulovaný člověk si mohl nevšimnout řady chyb, údajných dezinformací, které se o několik měsíců staly realitou během doby covidu. Nevyhnulo se to ani půdě Senátu, když 18.3.2021 sám ministr Blatný buď vědomě lhal nebo šířil manipulační dezinformaci: "...po první dávce se objevila reinfekce v ČR asi u 1,3 %, po druhé dávce u 0,53 %, vždy se jednalo o velmi mírné onemocnění a nikdo z těchto lidí nepřišel kvůli tomu do nemocnice. Pochopitelně ani nezemřel. Je to stejné nebo lepší než u řady standardních vakcín. Takže se dá pro běžného člověka to pochopit tak, že ten, kdo má ukončenou vakcinaci, neonemocní a nikoho dalšího nenakazí." [32]
    Anabáze příběhu s visačkou covid je dlouhá a není záměrem ji rozvádět ani rozplétat, ačkoli je původcem existence PZ a vlastně nelze oboje oddělit. Poukazuji na konkrétní věci, které by měly být též uváženy dřív než se svěří pravomoc zavádět restrikce do rukou, z nichž se budou složitě nejen odebírat, ale i soudně rušit (viz. změna §13 odst.3 a roční zkušenost, k čemu byl fakticky použit či zneužit PZ). S postupujícím časem se postupně odkrývají lži a manipulace, ke kterým došlo - jak v oblasti medicíny, tak v oblasti medializace a manipulace nejen české společnosti. V rámci tohoto textu lze právě jako důkaz odkázat na vystoupení ministra Blatného. MZdr ČR vedlo a stále vede boj proti dezinformacím. Na svém webu k tomu zřídilo samostatnou stránku https://koronavirus.mzcr.cz/dezinformace-o-covid-19/, ale Blatného dezinformace zde nebyla nikdy uvedena. Aktuálně je obsah stránky "uklizen" a "vyčištěn" a z odkazu https://koronavirus.mzcr.cz/ návěští "Dezinformace a hoaxy ke covid-19" přesměruje zájemce na https://covid.gov.cz/situace/hoaxy, kde jsou obecnosti, které u mediálně gramotných pravděpodobně musí vyvolat úsměv. Jinak řečeno - původní obsah zmizel. (IT znalejší si dokáží poradit). Dříve či později rozkrytí dosáhne obrovských rozměrů! Pokud by kdokoliv měl pochybnosti, pak stačí pro začátek podrobit kritickému rozboru tvrzení ministra Blatného (viz. citace výše poznámka 32), který svá tvrzení zakládal podle všeho na datech centrální datové zdravotnické autority ÚZISu, ředitel prof.Dušek. Stejná data a jejich stejně manipulační interpretaci rozšířil veřejnoprávní český rozhlas mezi českou společnost. [33] Vzhledem k tomu, že jde o dvě nejvyšší zdravotní Autority z doby covidu a veřejnoprávní médium, generuje to celou řadu otázek. Asi nebude náhoda, že všichni se dopustili stejné "chyby", že všichni data interpretovali jednostranně na podporu vakcinace a asi nebude náhoda, že tzv. ověřovatelé pravdy [34] si této očividné manipulace pro změnu nevšimli. Stejně jako většina veřejnosti, nikoliv však celá. Mediální gramotnost ovlivňuje informační pole jedince. Hlubší znalosti umožňují si všimnout i detailů.
    I zde platí známé: „Lze klamat některé lidi nějaký čas, některé dokonce po celý čas, ale nikdy ne všechny po celý čas.“ Kdo, jak a proč tady někdo klame veřejnost? A to od nejvyšších míst. Bylo by nanejvýš žádoucí, kdyby se mezi senátory našel dostatek odvážných pro otevření argumentační debaty o covidu od jeho samotného počátku. Covid je přímo studnicí pro vzdělávací proces v oblasti kritického myšlení a mediální gramotnosti.[35] 

    V závěru tohoto textu, si Vás dovoluji tedy požádat, abyste zvážil(a) minimálně vše výše uvedené, které v rámci stručnosti ukazuje nebezpečnost přijeti PZ v Senátu. Jelikož s jistotou  neznáme další vývoj a existují rizika zneužití (příkladem budiž realita dobrovolnosti očkování - a to nejen v ČR) nabízí se aplikovat obezřetný přístup zahrnující také skutečnost, že horní komora parlamentu je bez reálné možnosti zjednání nápravy. Proto se nabízí zamítnout PZ a vrátit jej Poslanecké sněmovně a tím ji přimět jednak ke znovu projednání a vynutit si případně souhlas alespoň 101 poslanců (a tedy i účast těch, co 2.2.2022 nehlasovali [36]) a také jejich převzetí zodpovědnosti, kterou v poslanecké sněmovně - na rozdíl od Senátu - mohou alespoň teoreticky též naplnit. Naopak - přijetí PZ prohloubí již existující propast mezi skupinami v polarizované společnosti - umocněn tím, za jakých okolností a jakým způsobem je PZ přijímán - a pokud později bude přikročeno k opakování minulosti - segregaci společnosti, apartheidu, digitální kontrole pohybu lidí - stěží Vám, senátorům, někdo uvěří výrok "kdo to mohl tušit". Tímto textem jste byl(a) upozorněna alespoň na něco. Možná se k Vám dostali další podněty - zde uvedu např. od ProLibertate.cz (Institut práva a občanských svobod), sdružující právníky. [37]
⦁    Právníci proti novele pandemického zákona (21.1.2022)
Je například zcela zjevné, že forma soudního přezkumu prostřednictvím Nejvyššího správního soudu se ukázala jako zcela nefunkční, když NSS téměř nikdy nebyl schopen včas zrušit nezákonné mimořádné opatření, pouze je označoval zpětně za nezákonné bez toho, aby toto rozhodnutí mělo skutečný dopad do práv a svobod občanů České republiky (kteří v té době byli omezováni již novými mimořádnými opatřeními) a do ochrany ústavnosti vůbec.
    https://www.prolibertate.cz/2022/01/pravnici-proti-novele-pandemickeho-zakona/ [38]

⦁    Novela pandemického zákona – tvrzení vs. realita  (31.1.2022)
     https://www.prolibertate.cz/2022/01/novela-pandemickeho-zakona-tvrzeni-vs-realita/ [39]

    Vaše rozhodnutí by měla být nadčasová, obezřetná a prozíravá, nikoliv mocenská, zájmová a ideologická nebo naplňující cizorodé nadnárodní agendy. Pozice Senátu není taková, aby mohla zajistit definitivní nepřijetí PZ, nejedná se o ústavní zákon, ale svým postojem vyšle Senát veřejnosti vzkaz. Je na Vás, zda bude stejný, jaký vyslala vláda prof.Fialy a poslanecká sněmovna. Aktivitou proti Vyhlášce 466/2021Sb. Senát prokázal určitou míru odlišnosti v hodnocení argumentů. Podle dostupných informací se bude konat demonstrace, jako jedna z forem, jak veřejnost může vyjadřovat  nesouhlasný postoj k přijetí PZ. Osobně volím postup podložené argumentace s vírou v racionalitu a zájem informace zkoumat. Proto je tento text opatřen příslušnými odkazy na zdroje.

    Důležitým aspektem je zodpovězení otázky: Proč jsou lidé v ulicích? Jde o kompars pro média? Nebo zmanipulované lidi, kteří nevědí, nechápou? Anebo lidi s věcnými a vážnými argumenty, kterým však nikdo nenaslouchá, jsou ignorovány, práva pošlapávána a nemohou se již nikde domoci zastání? Zná zákonodárce správnou odpověď? Křivda, nerovnost, útlak [40] dokáží vzbudit velkou nevoli a odpor. Proč jsou používány šibenice? I ony mají jistě své pozadí, mělo by být zájmem, pochopit příčiny. Pokud nejde o provokaci, jde o projev hluboké frustrace(?) - pokud ano, pak ale musí následovat otázka: "Z čeho?"


    Z výroků "politiků" a "odborníků" u nichž nastal obrat o rovných 180 stupňů v různě krátkém intervalu? O tom by se dal sepsat obsáhlý materiál, zahrnující také důkazy, jak ujišťování, že něco nenastane, se záhy stane propagovanou covidovou agendou. Jakou vážnost a důvěryhodnost tito "politici" a "odborníci" mohou mít u pozornější části veřejnosti?!! Obzvlášť, když upozorňují na dezinformace a pak je sami šíří?! A kupodivu se nic neděje, média záhadně mlčí... Investigace covidové agendy nám zde kamsi zmizela. Pozornější lidé očekávali, že to probudí zákonodárce a přiměje je začít covidovou agendu zkoumat a rozkrývat! Ale to se neděje (omluva několika jednotlivcům). V případě zájmu lepší pochopení podstaty a rozsahu obsahu odstavce doporučuji odkazy v poznámce. [41]
    Na jedné straně tu máme případy jako zákrok strážníků např. v Uherském Hradišti na muže s malým dítětem [42] či zákrok na ženu v Ostravě konzumující venku alkohol,[43] a na druhé straně tu máme Někoho(?), kdo vydává desítky protiprávních MO na jejichž základě jsou omezována práva lidí, včetně ekonomických dopadů. Mnozí pod jejich tlakem učinili nevratný krok z hlediska aplikace vakcinační látky do svého těla. Přes Rozsudky NSS se však stejné opakuje stále dokola a nic se neděje. Jedni jsou zaklekáváni policií na zemi a ti druzí...? Spravedlnost? Rovný a rovnější? Zajímalo to vládu při novelizaci PZ? Očekává snad zákonodárce, že jsou všichni lidé dál ochotni tuto zvláštní "rovnost" tiše akceptovat a jen přihlížet? Nevšímat si selhání (velice mírný výraz) a apaticky tolerovat kolaps tzv. "odborníků", z kterých se stali kupodivu mediální hvězdy doby covidu, o jejichž "odborná stanoviska" se opírají např. MO? Očekává snad zákonodárce, že budou lidé v klidu, v pohodě a v pokoji doma a dál jen přihlížet a čekat "co dalšího nebezpečného" bude přijato? Jakou důvěru očekává zákonodárce u lidí, po těch všech protizákonných MO? Obavy lidí jsou oprávněné, doložitelné a v čerstvé paměti.
    "Trváme na tom, že pokud Nejvyšší správní soud opakovaně konstatoval nezákonnost mnoha vydaných mimořádných opatření, je primární povinností státní moci upravit tato opatření a nikoliv změnit právní předpis tak, aby podobné zásahy do základních práv a svobod lidí, na které poukázal NSS, byly do budoucna zákonné a co nejjednodušší, a to navíc bez faktické možnosti jejich kvalifikovaného přezkumu s přímým dopadem do právní sféry jejích adresátů." [38]
    Roční zkušenost ukázala zřetelně (zne)užití MO, k čemu byla použita. DZ-PZ [viz. výše citace poznámka 7] jasně uvádí snahu legalizovat kroky výkonné moci, tak aby byly příště již legitimní. V důsledku jde tedy o legalizaci [viz. výše citace poznámka 20] citace z knihy E.Blacka - v zájmu veřejného zdraví - historická reminiscence doby nacistického Německa - umožněna právním rámcem v roce 2022 v České republice. Je zákonodárce v senátu pro toto schopen hlasovat? Na to se ptám já Vás, paní senátorko, pane senátore.
    

Přeji Vám dostatek racionálního uvažování nad potenciální nebezpečností přijetí PZ a vyslovuji případné poděkování, pokud při projednávání vystoupíte s argumentací proti přijetí PZ v Senátu. Text bude poskytnut veřejnosti.
                       


Zdroje:

Aktualizace 17.2.2022 7h36: Plný seznam zdrojů se do povoleného rozsahu již nevešel. Najdete jej zde, včetně videodokumentu a souvisejících informací.

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Dopis Senátorům k pandemickému zákonu

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse