Necenzurujeme.cz

ZACHRÁNĚNÝ BLOG - Očkováním k rakovině? Nová zjištění jsou šokující

AKTUALIZOVÁNO! Velmi rozsáhle odzdrojovaný článek na téma vakcíny, který na iDNES.cz blogu vydržel 3 dny, než CENZOR CELÝ BLOG pana Roberta Kaliny NENÁVRATNĚ SMAZAL!!! Ale to si chlapec cenzor jen myslel.

Poznámka: Aktualizace s vyjádřením iDnes.cz, proč blog smazali a jak v tom vyjádření manipulují a falešně argumentují, je dole pod textem zachráněného článku.

Koukám na výborný web D-FENS a hned v úvodu stránky vidím v sekci s tipy na zajímavé články zveřejněné na jiných webech odkaz uvozený slovy "Velmi rozsáhle odzdrojovaný článek na téma vakcín od p. Kaliny".

 

 

Nuž doblá, povídám si. Copak nám pan Kalina píše a kliknu na odkaz. A ejhle, po odkliknutí odkazu ( jeho adresa je: https://robertkalina.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=779449 ) se mi objeví následující obrazovka:

 

 

 

Nelením a začnu pátrat, jak se ke smazanému obsahu dostat. Po chvilce DuckDuckGo-ování to mám. Dozvídám se, že cenzorem smazaný článek pana Kaliny na jeho iDNES.cz blogu vydržel přesně od data zveřejnění 3.12.2021 ještě další 2 dny 4. a 5.12.2021. Dne 5.12.2021 ve 21 hodin 13 minut měl článek pana Kaliny již 81.660 přečtení. Potom z Babišova webu nenávratně zmizel. Ne jen tento článek, ale celý Kalinův blog - konkrétně těchto 10 článků

No milý čtenáři a zde je výsledek mého pátrání. Úplný text článku pana Kaliny včetně všech odkazů a takřka celé diskuse. Jak jsem to dokázal? Hledej šmudlo - HAJZLE CENZORE !!!

 

 

 

 

Očkováním k rakovině? Nová zjištění jsou šokující

 

3. 12. 2021 7:07:09

 

Přestože jsou vakcíny proti onemocnění COVID-19 (lidově covid) prezentovány jako bezpečné, seznam jejich vedlejších účinků se postupně rozrůstá. U nových typů mRNA vakcín se pak nově objevuje podezření úplně nejhorší...

 

Na území Evropské unie se aktuálně očkuje jednak vektorovým typem vakcíny (od výrobců AstraZeneca a Johnsson), stále více se však užívají takzvané mRNA vakcíny (výrobce Pfizer a Moderna), založené na zcela nové technologii. Což pochopitelně budilo od počátku kontroverze a obavy. Nejčastěji skloňovanou přitom byla otázka, zda nemůže ze strany těchto látek dojít k nežádoucím změnám, tedy k poškození DNA. Což by samozřejmě byl (laicky řečeno) průšvih jako hrom..

 

Uvedené obavy jsou ze strany států (u nás viz třeba stránky Ministerstva zdravotnictví, vyjádření pod bodem "Vakcína způsobí genetické vady" – ZDE) vyvraceny s tím, že mRNA buňky a konkrétně vakcína Pfizer tuto schopnost nemají, má se jednat o bezpečnou látku která nijak DNA neovlivní ani nezpůsobuje genetické vady. Z čeho toto přesvědčení pramení, však již ministerstvo blíže nerozvádí.

 

A jak se ukazuje, bohužel to s tímto tvrzením nebude zas tak jednoduché.

 

 

Vakcíny bez rizika? Řada studií hovoří jinak

 

Obavy z možných katastrofálních dopadů plošné vakcinace nevyzkoušenými mRNA vakcínami jsou velmi podrobně shrnuty již ve dřívější analýze příznačně nazvané jako Worse Than the Diesase? (lze volně přeložit jako Léčba horší než nemoc? - viz ZDE), vypracované vědci z renomované americké univerzity MIT ve spolupráci s onkologickým pracovištěm Immerson Health v Portlandu a následně v březnu 2021 publikované v odborném věstníku International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research.

 

Z tohoto velmi komplexně pojatého textu, jenž dále odkazuje na celou řadu dalších souvisejících vědeckých prací a studií z celého světa, si dovolím zdůraznit pouze některé dílčí zjištění či závěry:

 • z vědeckého hlediska se u mRNA vakcín jednoznačně jedná o experimentální vakcíny (neboť dle autorů studie lze tyto označit jako „vůbec první plošné použití geneticky modifikovaných polynukleotidů v lidské populaci“, přičemž současně mj. poukazují na to že uvedení vakcín „předcházela pouze předběžné studie jejich efektivity“, která se potom teprve až v průběhu jejich „ostrého“ nasazení doplňuje a upřesňuje o další zjištění – což aktuálně potvrzují nedávné další vědecké práce jimiž teprve byla zjištěna skutečná doba účinnosti vakcín, viz ZDE).

   

  Pozn.: pokud tedy naopak někdo tyto vakcíny srovnává s běžnými vakcínami např. proti tetanu nebo černému kašli (u nichž je jejich dávkování, respektive účinnost již dávno spolehlivě známa), pak takové tvrzení lze v lepším případě označit jako zcela nestoudné

 

 • na základě výsledku některých studií (srov. Lyons-Weiler, 2020) lze dovozovat, že nejen předchozí působení viru ale rovněž také vakcinace může vést ke vzniku protilátek, napadajících endogenní proteiny a vedoucí tak v důsledku k pozdějšímu rozvinutí některých závažných autoimunitních onemocnění. Mezi tyto můžeme počítat taková onemocnění jako je celiakie, TPO (Hashimotova tyreoiditida) či roztroušenou sklerózu, u nichž přitom obvykle trvá roky než se projeví ve své symptomatické formě

 

 

Pozn.: zatímco však nemoc chytit nemusíme, tak povinnému očkování se nevyhneme. A to je v tomto případě ten podstatný rozdíl

 

 • dle některých dalších studií (srov. Carter, 2020) je značně zpochybněna vhodnost jakéhokoliv očkování proti koronaviru u dětí, neboť na základě analýzy dat lze mít za to, že „předchozí prodělání infekce jinými koronaviry, které je u dětské populace mnohem běžnější, může vést ke vzniku imunity vůči SARS-CoV-2“. Tato hypotéza je současně do značné míry podporována také aktuálními empirickými daty, kdy děti covid prodělávají v drtivě většině případů zcela asymptomaticky (což mohu ostatně potvrdit sám, kdy řada dětí v nejbližším okolí covid prodělala, což se u nich ale projevilo pouze a jedině pozitivním PCR testem)

 

 • jeden z dílčích závěrů analýzy výslovně konstatuje, že „řada pozitivně testovaných lidí nemá žádné příznaky nemoci COVID-19. Počet těchto asymptomatických se podle různých studií liší, od 1,6% až po 56,5% (srov. Gao a kol., 2020). Tito jednotlivci pak zřejmě mají velmi silný imunitní systém, jenž.....velmi rychle zlikviduje virus, často dokonce zcela bez nutnosti produkce protilátek. Avšak vakcína tento interní imunitní systém obchází...takže potom i tito (tj. jedinci se silnou vlastní imunitou) mohou čelit chronickým autoimunitním onemocněním, popsaným výše, jako důsledku nadměrné tvorby protilátek vzniklých v odezvě na očkování, jež by přitom u těchto nebylo vůbec nutné

 

 • jedna z nedávných studií (srov. Suzuki a kol., 2021) se zabývala experimentálním prokázáním dopadů složky S1, obsažené v SARS-CoV-2 viru, jenž mimo poškození plic může dále způsobit rozvinutí koronárních nemocí (poškození srdce) nebo přispět ke vzniku cévní mozkové příhody. Podstatné ovšem přitom je, že podobný či stejný efekt může mít aplikace mRNA vakcín, a proto autoři studie (srov. Suziki and Gychka, 2021) výslovně varují před dlouhodobými následky používání tohoto typu vakcín

 

 • velmi zajímavá je další ze zmiňovaných vědeckých prací (srov. Lei a kol., 2021), která jasně prokazuje že spike protein sám o sobě (tedy aniž by byl navázán na zbytek virového genomu) může způsobit následky podobné jako virus COVID-19. Což pochopitelně u vakcín typu mRNA, které stojí právě na uměle vyvolané následné produkci spike proteinu, vyvolává značné obavy a znepokojení

 

 • jednou z diskutovaných oblastí je sféra neurodegenerativních onemocnění, jako jsou Alzheimer, Parkinson či ALS (amyotrofická laterální skleróza). Některé studie (srov. J.Bart Classen, 2021) přitom naznačují možnou souvislost mezi spike proteinem v mRNA vakcínách a vznikem tohoto typu onemocnění

 

 • neznámé složky vakcíny s neprozkoumanými účinky. V dokumentaci, kterou poskytla spol. Pfizer pro účely schválení ze strany Evropské medicínské agentury (EMA), se hovoří o přítomnosti „fragmentů“ RNA ve vakcínách. Tyto fragmenty přitom ve své podstatě (neboť obsahují nekompletní genetickou informaci) povedou ke vzniku nekompletních spike proteinů, se zcela neznámými důsledky na organismus. Sám výrobce k tomu uvádí, že tyto RNA fragmenty „pravděpodobně...nezpůsobí vznik proteinů“, a to kvůli jejich údajně rychlému rozkladu v buňce. Tento předpoklad, či spíše jen zbožné přání, však není podložen žádnými relevantními daty nebo studiemi a je tak zřejmé, že přinejmenším vakcína Pfizer obsahuje částice se zcela neznámou účinností (a současně s potenciálem poškodit lidský organismus)

 

 • analýza se dále velmi podrobně (bohužel nad prostorové možnosti tohoto textu) zabývá také možností permanentního ovlivnění lidské DNA, kdy jednoznačně vyvrací mediálně opakovaný předpoklad údajné bezpečnosti mRNA vakcín v tomto směru. Omezme se v tomto ohledu na dílčí závěr, jenž výslovně uvádí, že „mRNA v nových SARS-CoV-2 vakcínách se může přenášet z generace na generaci...Dopady tohoto fenoménu jsou nejasné, ale potenciálně velmi dalekosáhlé“

 

 • závěr celé analýzy dává řadu doporučení, jak postupovat dále ve vědeckém zkoumání fenoménu mRNA vakcín, včetně jejich rizik a možných vedlejších účinků, přičemž z mého pohledu je velmi podstatný bod číslo čtyři, jenž doporučuje provedení komplexních studií výskytu neurodegenerativních a dalších závažných onemocnění u skupiny obyvatel, která nebyla očkována mRNA vakcínami a jejich porovnání s očkovanou skupinou, tak aby bylo skutečně jasné a jisté, kolik a jaké dlouhodobé následky vakcíny způsobují.

 

 

 

 

Pozn.: nebývalý současný tlak na plošné očkování všech bez rozdílu ovšem do budoucna prakticky provedení takové studie (a tedy zjištění skutečných dlouhodobých dopadů používání mRNA vakcín) vylučuje, neboť postupně povede k eliminaci této tzv. kontrolní skupiny neočkovaných osob. Pokud k tomu dojde a žádní neočkovaní lidé nezbudou, bude pak prakticky nulová šance prokázat příčinnou souvislost mezi dlouhodobými následky a vakcínou, čímž se pochopitelně také sníží šance domáhat se jakýchkoliv finančních reparací po výrobcích vakcín. 

 

 

 

Nová zjištění

 

Dne 13.10.2021 byla v odborném časopise Viruses publikována studie „SARS-CoV-2 Spike Imapirs DNA Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro“, kterou vypracovali vědci působící na Oddělení molekulárních věd švédské Stockholmské univerzity (viz ZDE).

 

Tato na první pohled nenápadná práce skrývá alarmující zjištění a jak sami autoři píší v závěru, poukazuje na „potenciální vedlejší efekty vakcín na bázi full length spike proteinu“ – zjednodušeně jde o to, že spike protein z vakcín byl detekován v buněčném jádru (nukleus), kde se nachází DNA, a současně bylo konstatováno, že díky tomu vakcíny mohou „omezit schopnost obnovy či opravy DNA“ a tím celkově poškodit imunitu lidského organismu.

 

Což je ovšem v naprostém protikladu s původním tvrzením výrobců vakcín (následně převzatém příslušnými autoritami jednotlivých států, jak jsme si řekli na začátku tohoto textu) o tom, že vakcíny proti covidu naši DNA nijak neovlivní nebo nezmění.

 

Uvedená švédská studie už byla komentována některými dalšími vědci z oboru a takto naznačená možnost nežádoucí modifikace DNA byla shledána jako zcela reálná. Například doktor Raszek, genetik, biochemik a zakladatel Merogenomics Inc., nový objev okomentoval (viz ZDE) s tím, že takto popsaný stav může vést ke vzniku závažných autoimunitních onemocnění, včetně rakoviny.

 

To je opět velmi nepříjemné zjištění. Zejména proto, že není jisté jak častý výskyt těchto následků může být. Není to samozřejmě definitivní závěr, celou problematiku bude nutno dále prozkoumat formou dalšího výzkumu a studií, které mohou být časově i finančně náročné. Ale protože případná rizika z tohoto objevu vyplývající jsou naprosto extrémní, bylo by na místě očkování zejména mRNA vakcínami výrazně omezit, nebo spíš zcela pozastavit, neboť tyto vakcíny zkrátka nejsou zcela bezpečné!

 

To se ostatně v některých státech už děje, kdy konkrétně mRNA vakcína od spol. Moderna je kvůli řadě nežádoucích vedlejších účinků postupně vysazována ve Švédsku a Dánsku (viz ZDE). Což opět samo o sobě nebudí velkou důvěru v tento typ vakcín.

 

 

Jak se to mohlo stát?

 

Také vás napadá jak je tedy možné, že klidně používáme vakcíny, u nichž je přitom řada vážných podezření na ty nejhorší zdravotní následky? Tato třaskavá situace jde bezpochyby z velké části na vrub tomu, že schvalovací proces vakcín proti covidu prostě nebyl standardní (na což ostatně na začátku své stati poukazuje i shora citovaná analýza Worse than the Disease? – zatímco běžně trvá schvalování nových léčebných přípravků až 10 let a to právě z důvodu zjištění případných dlouhodobých následků těchto preparátů, tak anticovidové vakcíny byly nasazeny přibližně po roce testování. Ani takto maximálně omezené testování se přitom neobešlo bez chyb a nedostatků viz ZDE, to ale teď nechme stranou). Po takto uspěchaném vývoji to zkrátka jinak dopadnout nemohlo. A proto jsme dnes svědky situace, kdy je třeba absolutně neznámá délka účinnosti těchto vakcín: uvedenou vakcínou se u nás začalo očkovat zhruba před rokem s tím, že bude dvoudávková a její účinnost bude (viz třeba původně uznávaná délka covidpassu) 5 let. Po pouhém roce používání se však nezadržitelně „mění“ na očkovací látku s devítíměsíční účinností (viz ZDE) a zjevně neomezeným počtem dalších přeočkování – již toto leccos vypovídá o kvalitě vstupních informací od výrobce vakcíny, respektive o komplexnosti jeho testování výrobku.

 

Tento ledabylý přístup si však producenti vakcín zjevně mohou dovolit, protože

 

 

Kdo vlastně ručí za vakcíny?

 

Mnohokrát veřejně diskutovaná otázka s tím, že dle zákulisních informací se výrobci chtějí odpovědnosti za nedostatečně vyzkoušený a tedy potenciálně nebezpečný produkt zbavit. Avšak protože příslušné smlouvy uzavřené mezi dodavateli vakcín a Evropskou unií jsou přísně tajné (viz třeba zamítavá odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. - viz ZDE), zdálo se dlouho nemožné zjistit jaký je skutečný stav věcí. Pak však náhle začátkem roku 2021 došlo k přijetí zákona č. 569/2020 Sb., kterým český stát de facto přejal finanční zodpovědnost za případné zdravotní následky po očkování vakcínami proti covidu (viz ZDE). Pokud tedy dojde v budoucnu k vyplacení nějakých kompenzací za vedlejší účinky vakcín, tak si je de facto zaplatíme sobě navzájem – půjde to totiž z rozpočtu a tedy z našich daní. Výrobce se tím své případné finanční odpovědnosti elegantně vyhnul. Proč asi?

 

Výše uvedené přesvědčivě naznačuje, že závažných vedlejších účinků si podle všeho jsou velmi dobře vědomi i sami výrobci vakcín. A jestli si říkáte, že to přece nemůže být tak zlé, protože velké a renomované farmaceutické firmy by vědomě nepřipustily masivní ohrožení lidského zdraví nebo dokonce života svých zákazníků ...pak se mýlíte. Důvod je jednoduchý, aneb

 

 

Pro peníze cokoliv

 

Malou indicií k tomuto postoji „prodat za každou cenu“ nám budiž situace ohledně léku Ivermectin. To je jeden z běžných léků, které byly zkoušeny na léčbu covidu (a to také u nás, kde byl nějaký čas používán v nemocnici u Svaté Anny v Brně, kde praktické zkušenosti s ním byly nadějné). Poté se však objevily některé zahraniční odborné studie, zejména přitom kolumbijská studie zpracovaná ve městě Cali, které účinnost tohoto přípravku pro léčbu onemocnění covid bagatelizovaly, takže Ivermectin byl poté postupně vysazen (a to nejen u nás). Jak ovšem později vyšlo najevo, tuto kolumbijskou studii sponzorovali významní světoví výrobci nebo potenciální výrobci vakcín proti covidu, tedy konkrétně společnosti Johnson, Sanofi/Pasteur a GlaxoSmithKline (viz ZDE). Kterým se pochopitelně konkurence ve formě levného a volně dostupného léku naprosto nehodila..

 

Každopádně farmaceutickým firmám se finanční podpora různých podobných „studií“ bohatě vyplatila, protože jednak dostaly prostor k prodeji dalších stamilionů dávek vakcín, ale například spol. Pfizer navíc získala čas, aby mohla recepturu tohoto dávno volně dostupného léku okopírovat (což znovu naopak poukazuje na jeho faktickou účinnost) a poupravit tak, aby si ji mohla nechat patentovat (viz ZDE). Přestože účinná složka tohoto léku, už nyní v zasvěcených kruzích někdy ironicky přezdívaného jako „Pfizermectin“, je vpodstatě identická jako u ivermectinu, tak nyní si tento preparát budeme kupovat za mnohonásobně vyšší cenu.

 

Že je přitom původní ivermectin naopak velmi efektivním léčivem, dokladuje nová kniha „Skandál ivermectin“ francouzského žurnalisty Jean-Loup Izamberta, kde je shrnuto dění kolem ivermectinu (viz ZDE), včetně toho, jakým způsobem farmaceutické koncerny tlačily na Indii, aby užití ivermecinu zabránila. Nejvyšší soud v Bombaji však našel odvahu se tomuto vzepřít a nasazení ivermectinu k léčbě dne 13.5.2021 schválil. Nejlepším důkazem faktické účinnosti ivermectinou jsou pak statistiky nakažených a zejména mrtvých v této lidnaté zemi, kde například v nejlidnatějším indickém státu Uttar Pradesh po nasazení ivermectinu poklesla úmrtnost o 98% (podobně vynikající výsledky ale vykazuje tento přípravek třeba v Mexiku, kde došlo k poklesu úmrtnosti o 75%).

 

Co je na celé této situaci nejhorší je ovšem fakt, že tímto zjevně záměrným diskreditováním svého levnějšího konkurenta oddálily farmaceutické společnosti možnost široké aplikace tohoto léku (v jeho původní podobě a ceně) řadě lidí, což bezpochyby řadu z nich po celém světě stálo život. A jsou to řádově tisíce, možná miliony zbytečně zmařených lidských osudů jen proto, že farmaceutické společnosti kvůli svým zájmům systematicky manipulovaly laickou i odbornou veřejnost.

 

Nevěříte? Bohužel, tyto postupy nejsou firmám v tomto oboru nijak cizí a podobná situace nejen že je zcela reálná, ale dokonce k ní v minulosti velmi podobným způsobem už došlo, což dokazuje

 

 

Podvod století

 

Před deseti lety, v roce 2010 rezonovala světem epidemie viru A (H1N1) neboli tzv. prasečí chřipky. Do jisté, menší míry to byla obdobná situace jako dnes. Objevil se nový, neznámý zvířecí virus a začali přibývat nemocní. Farmaceutické firmy (podobně jako dnes) v rekordním čase vyvinuly vakcíny (a také speciální preparát, v tomto případě léčivo Tamiflu), které byly v mohutných objemech dodávány vládám vyspělého světa (které na něj měly), k čemuž přispělo současné vyhlášení celosvětové pandemické situace Světovou zdravotnickou organizací – jak to jen připomíná dnešní situaci, že?

 

No a jaká je pointa? Podle pozdějších závěrů Wolfganga Wodarga, tehdejšího šéfa zdravotní sekce rady Evropy a tedy osoby z titulu svojí funkce dozajista obeznámené velmi detailně se situací, se jednalo o „podvod století“. Jinými slovy, nebyl k vyhlášení pandemie faktický důvod, nebezpečí bylo účelově zveličováno a výrobci vakcín si neváhali na vyděšených obětech mastit kapsy. K čemuž jim (přinejmenším z neznalosti) asistovaly příslušné instituce a orgány řady států. Dle některých následně provedených nezávislých studií měl navíc Tamiflu podobnou účinnost jako běžný paralen a k tomu jako bonus řadu vedlejších nežádoucích účinků (viz ZDE). Smutnou ironií osudu přesto tento postup státních orgánů už tehdy obhajovali stejní lidé (viz příslušný článek ZDE), kteří naší vládě radí i dnes a nijak jim přitom nevadí, že z těchto obchodů jako externí poradci různých farmaceutických firem také finančně profitují.

 

Svět se zkrátka od té doby příliš nezměnil. Vždy totiž platilo

 

Vulpes non mores, sed pilum mutat. Liška nemění zvyky, jen srst. (SUETONIUS)

 

A tak jsme dnes jsme opět svědky v některých ohledech podobné situace - vláda a média do nás horem dolem tlačí očkování, které se prezentuje jako jediné, všespásné řešení, nakupují se další a další vakcíny (dokonce už i pro malé děti), hovoří se otevřeně o třetí a čtvrté dávce. Co se ale změní po čtvrté dávce? Nejspíš nic, a tak za chvíli začneme nejspíš očkovat i zvířata (protože i ty mohou covid přenášet). Věc došla tak daleko, že v tomto marném očkovacím kolotoči si už ani nevšímáme, že dokonce ani ty nejproočkovanější státy (jako Španělsko 89% proočkovanost, nebo Gibraltar s více než 100% proočkovaností!) nedosáhly žádné původně slibované „kolektivní imunity“ a naopak se potýkají s neustálým nárůstem nákazy, zavádějí další a další omezení a dostávají se postupně do podobné situace jako před očkováním (například viz ZDE). A společnost Pfizer se mezitím díky prodeji proticovidových přípravků stala největší farmaceutickou firmou světa s tržbami přes 100 miliard dolarů ročně (viz ZDE)

 

 

Závěr:

 

Plošné očkování NERIZIKOVÝCH skupin situaci neřeší – naopak vzhledem k nejistotě ohledně skutečné bezpečnosti používaných mRNA vakcín by do budoucna mohlo představovat mnohem vážnější zdravotní, sociální a ekonomické hrozby než COVID-19.

 

Je nejvyšší čas si přiznat že nejen covid, ale i očkování zkrátka představuje zdravotní riziko (a to zjevně ne malé), a proto je potřeba vždy se ptát, jestli je podávání vakcín (s neznámými dlouhodobými účinky) opravdu nutné? U rizikových skupin bezprostředně ohrožených na životě snad ano (i když mRNA vakcínám by bylo lepší se vyhnout a pořídit raději klasicky konstruovanou vakcínu s inaktivovaným virem, jako je nově schvalovaná Valneva, kterou si ČR bůhvíproč neobjednala), ale proč vlastně vůbec někdo chce očkovat všechny zdravé, mladé jedince kde riziko úmrtí je 0,2%? Proč proboha dokonce chcete očkovat i lidi, kteří nemoc již prodělali (dle statistik většinou zcela bez příznaků) a jejich organismus si protilátky v případě potřeby evidentně umí obstarat sám?

 

A ten, kdo vymyslel očkování malých dětí, jejichž imunita je zdaleka nejlepší, zato očkování experimentální látkou ji může hned na počátku jejich života totálně rozvrátit (jak jsme si názorně ukázali výše) – tak takový člověk nepatří do civilizovaného světa.

 

Prosím aby se nad tímto zamysleli všichni, pochopitelně tedy i ti kdo jsou již plně očkováni. Protože prvními dvěma dávkami to rozhodně neskončilo. Protože s každou další dávkou mRNA vakcíny (a je už teď zjevné, že vše směřuje k pravidelnému přeočkování každých pár měsíců a tvrzení o „tečce“ za covidem byla zase jen jedna z řady oficiálních....polopravd) se logicky riziko možných vedlejších účinků zvyšuje. Jak moc? To právě bohužel nikdo neví..

 

Každopádně, kdo má na věc stejný názor (nebo prostě z jakýchkoliv jiných důvodů nesouhlasí se současným přístupem našich autorit, které chtějí vše řešit jen plošným a nyní už i povinným očkováním) může jej vyjádřit nejlépe také účastí na Deklaraci lékařů k nátlaku na očkování (ZDE), protože i u nás se naštěstí ještě najde dost odborníků, lékařů, ale i dalších lidí, kteří dokáží myslet vlastní hlavou a nebojí se ozvat. Děkuji jim za jejich odvahu. Buďme i my ostatní také takoví a podpořme je – jen tak budeme mít aspoň malou šanci zastavit to co se řítí na nás, naše blízké i naše děti..

 

Autor: Robert Kalina | pátek 3.12.2021 7:07 | karma článku: 48.35 | přečteno: 81660x

 

Zdroj: http://robertkalina.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=779449

 

 

 

 

AKTUALIZACE:

Abychom však dali prostor i druhé straněZDE je vyjádření redakce iDNES.cz proč blog Roberta Kaliny smazala. Nezapomeňte se pod odkazovaném redakčním vyjádření podívat i do diskuse. Pokud ji iDnes.cz následně nezmanipuluje, rozhodně se budete bavit. Názory čtenářů jsou vcelku jasné, co si o cenzuře, dezinformacích a nátlaku na očkování myslí. V době psaní tohoto článku nic dobrého, a to z 99% všech diskutujících. 

Pouze bych rád upozornil na dvě manipulativní techniky - argumentační fauly, které ve vyjádření jsou:

 1. "Otrávená studna", skrze kterou se snaží čtenáře přesvědčit, že blbosti divných blogerů čtou pouze pomatení a hloupí lidé. Tedy ti seriózní a inteligentní se texty blogerů, jako je ten Robera Kaliny, zásadně nezabývají. Úctyhodní lidé přece věří pouze seriózním a vzdělaným odborníkům, které ne jen iDNES.cz dnes a denně svým čtenářům předhazuje. No a tak se dostáváme k druhé manipulativní metodě, té nebezpečnější a bohužel již výraznou částí našich spoluobčanů příjmané jako naprosto nejpodstatnější argumen veškerých diskusí. 
 2. Tento argumetační faul je založen na přenesní pozornosti od samotné podstaty problému na osobu, která příslušný argument, důkaz, pochybnost vyřknula. Zkoumání podstaty diskutované věci přenáší na úroveň nikoli VÍM, neb tvrzení prokazuji tímto exaktním důkazem, nebo veškerá má tvrzení nemusí být pravdivá, ale předkládám ty a ty skutečnosti, o kterých VÍM a neprůstřelně dokládám, že jsou pravdivá a ty všechny nasvědčují tomu, že by můj názor mohl být s vysokou důvěryhodností pravděpodobný. Uvedený hrubý argumentační faul má dva vektory založené toliko na pojmu VĚŘIT.
  1. U osoby jejíž názor je nepohodlný manipulátor argumentuje "Nejprve si prověřte, kdo takové názory hlásá, není-li to anonym (což redakce v podstatě o panu Kalinovi tvrdí), nebo je-li formálně ta zlá osoba "dezinformátora" vůbec formálně ve věci vzdělaná (myšleno ověšena příslušnými tituly před i za jménem)." Pokud je autor neznámý, nebo je z jiného oboru, cokoli řekne je nesmysl. "Takovému člověku NEVĚŘTE! Tací ať předkládají jakékoli konkrétní důkaz, nikdy nemohou mít pravdu, tak je zbytečné je jakkoli zkoumat.
  2. VĚŘTE naopak tomuto konkrétnímu pánovy, docentovi, specialistovi (kterého jsme Vás po pečlivém výběru předhodili). "VĚŘTE mu. Ten má 100% pravdu, protože je odborník. Tito důkazy předkládat nemusí, stejně by jste jim vy nevzdělanci nerozuměli." Přesně v tomto duchu dne 9.12.2021 u Jílkové v Máte slovo (to je tam kam nesměl Jindřich Rajchl) agresivně a arogantně argumentovali Petr Šebo a Martina Koziarová-Vašáková. Jediné, co předložili bylo "My tomu rozumíme, vy na druhé straně jste blbci a v oboru nevzdělanci". "Co o tom takový homeopat může vědět." "Vše, co nedávno přečetla ze soudně odtajněných analýz negativních následků vakcín od Pfizeru ta Peková, je lež a dezinformace. My tomu rozumíme." Ten samý argumentační faul dosleova vyštěkávala paní Jílková. "Co nám to tady povídáte? Tady jsou odborníci, tak jim musíme věřit." Oponenty předkládané materiály opět smetla stejnými argumenty. Tedy pomocí VÍRY, slovy ve smyslu "To a ono jsme si ještě před pořadem vysvětlili (myšleno ve skupině ona, pan Šebo a paní Koziarová) a vše je fake". Tedy VĚŘTE nám, aniž se pokusila divákům jen naznačit, co bylo podstatou toho vysvětlování!

 

Demonstrativně: 

Pokud poloprimitivní absolvent inkluzivního školství třeba i jen čirou náhodou vyřkne výrok 1+1=2, tak to je důvod jej zpochybnit?!? Pokud se profesor matematiky na přednášce studentům třeba jen přeřekne a vyřkne, že 1+1=8, tak to je důvod, aby toto studenti nekriticky zapsali do svých poznámek s argumentem, řekl nám to profesor, tak to je pravda a basta?!?

Oba výroky je snad nutno matematickým důkazem potvrdit nebo vyvrátit a je naprosto nepodstatné, kdo byla osoba, která je vyřkla. Pokud by to nemělo platit, tak nejsme v moderní době VĚDĚNÍ, ale v temném středověku slepé VÍRY. Bohužel v tomto duchu manipulace s veřejností jedou takřka všichni novináři a již dokázali tímto argumentačním faulem přesvědčit výrazně mnoho spoluobčanů, co je "pravda" a co je "lež", a že je tento způsob argumentace naprosto v pořádku. Ještě smutnější je skutečnost, že této falešné argumentaci dokonce mnoho novinářů z hloubi duše věří - že používání tohoto hrubého argumentačního faulu (tvrdé podpásovky), je naprosto správný postup pro zkoumání jakékoli objektivní pravdy! No asi je v tom na těch jejich žurnalistikách a Aspen institutech důsledně školí!

 

Následuje diskuse smazaného blogu - seřazeno dle "doporučované"

Zobrazit příspěvky: Doporučované Všechny podle vláken Všechny podle času

 
Foto

Ivan Zbořil 84905

Jéje. Tak vy to tedy schytáte. To, co jste zde napsal, jsou podle vlád světa a zdejších covid fanatiků naprosté, ale naprosté dezinformace.

Ale za mne vám patří velký dík.

+35/−3
 
 
 
Foto

Petr Burian 85458

Jsem v tomto na opačné straně barikády a dávám velkou karmu. Konečně velmi srozumitelný a velmi dobře zpracovaný názor, který donutí k zamyšlení. Díky.

+20/−2
 
 
 
Foto

Vladimíra Bošková 37943

Sleduju vakcíny proti covid-19 od loňského podzimu: němečtí i američtí odborníci kolem odbor. institucí pro schvalování vakcín doporučovali spíše pokračovat ve výzkumu, nespouštět ploš. očkování, stěžovali si na netransparent. dat firem (chtěli vidět původní záznamy kolem dobrovolníků, nikoli jen tvrzení firem). Politici bohužel jednali unáhleně. Pročetla jsem všechny klinic. studie, např. při FDA: první, co člověka napadne, je to, že výrobce si může docela snadno manipulovat údaje, např. se nikdo nedozví, proč tolik dobrovolníků z výzkumu "odešlo" či jim byla odňata účast prý na doporučení lékaře - posuzovatelé nemají možnost ověřit si zdravot. dokumentaci účastníků výzkumu (firmy "chrání" soukromí, neumožní rozhovor nezávislých kontrolorů s dobrovolníky výzkumu), je patrně i snadné převést očkovaného dobrovolníka mezi placebo skupinu. Osobně jsem přesvědčena, že by nad takovýmito výzkumy s vel. riziky měla být zajištěna více nezávislá kontrola již při prvních studiích. Dnes je stížnost odborníků různých zemí při Mezinárod. trestním soudu v Haagu - žádost o nezávislé přezkoumání bezpečnosti těchto vakcín, těch závažných nežádoucích účinků je skutečně moc i v přepočtu na jeden mil. dávek v porovnání s různými druhy očkování do r. 2019. Němečtí patologové pitvali zemřelé po očkování, informace o tom je mj. v němec. lékařských časopisech, není to nic potěšujícího.

+14/0
 
 
 
 
Foto

Josef Trögl 89266

Očekávám velkou řadu mínusů, ale tento článek (a také přehledné review citované hned v úvodu) je myslím poměrně dobrým příkladem, jak se nemá dělat věda a jak se nemají používat vědecké výstupy.

1. Skoro tradiční propojení nebezpečnosti vakcín se zmínku o Ivermectinu, o kterém dokonce i výrobce tvrdí, že proti Covid-19 není účinný (a u kterého bylo v poslední době zaznamenané navýšení otrav) je typické pro všechny podobné články, stejně jako zmínka o tom, že jde jen o zisk farmaceutických firem. Poněkud se to přehlíží fakt, že schvalovací orgány, ať už evropská EMA nebo americká FDA jsou nezávislé odborné orgány, které musí prostudovat (a vyžádat si případně dodatečně) desetitisíce stránek dokumentace, zkontrolovat krok za krokem vývoj i výrobní proces atd. Proč jim nevěřit a proč věřit naopak podobným amatérským přehledům? Já jsem vystudoval biochemii a mikrobiologii (ne ale lékařství) a i tak si netroufám plně objektivně hodnotit všechno, co se píše o vakcínách a koronaviru. EMA na to má doslova zástup expertů všeho druhu...

2. Časopis International Journal of Vaccine Therory, Practice, and Research, ze kterého je citované review, vznikl teprve loni. Jeho zaměření je z vlastní definice přímo neobjektivní (viz cíle jmenované v prvním čísle "The Inaugural Issue of IJVTPR opens with global vaccine controversies accented by the on-going pandemic of COVID-19. Shaw shows how the valued peer review process has been hijacked by the "conflicted commercialization of medicine" to remove studies from academic publications that do not conform to vested interests"), není tedy z definice objektiví a přímo popírá použití vědeckých metod. I v informacích pro autory se zjednodušeně píše, že otisknou téměř všechno. V lčánku chybí informace o průběhu recenzního řízení (což je zcela standardní záležitost např. kvůli diskuzím o prvenství objevů). Atd. Proč věřit takovému časopisu více než oficiální agentuře?

+18/−2
 
 
 
Foto

Karel Babica 93745

Copak to nevidí očko mé modravé? Po článku s tak vysokou karmou se slehla země? Nelze nalézt ani v zaujalo vás ba ani v top karma.

Poslyšte, vy jste musel spáchat nějaký zlý, vošklivý přešlap vůči kodexu blogera.

Porušení kterého bodu že to bylo, když vrchnost byla nucena vysoce čtený a rovněž hodnocený článek uvrhnout v propast zapomnění?

+12/0
 
 
 
Foto

Pavel Chmelík 55585

Díky nejmenovanému diskutérovi, který dal odkaz na Váš perfektně zpracovaný článek, jsem si jej až nyní mohl přečíst.

Moc Vám děkuji za informace (sám se o ně aktivně zajímám) a doufám, že mnoha lidem otevřou oči a přispějí k tomu, aby nenechali své zdraví všanc mocichtivým a penězochtivým podvodníkům.

Veliká karma R^R^

+16/−2
 
 
 
Foto

Jana Tlapová 56261

Jeden můj komentář v jiné diskusi: Zastavme válku.

Má někdo právo povinně vynucovat očkování? Rozdělovat lidi na očko/neočko? Oba tábory mohou být infekční- na cokoliv. Vždy jsem tvrdila, že bezpříznakový člověk je u většiny nemocí minimálně rizikový, ale nyní se ukazuje, že právě bezpříznakoví očkovaní mohou být i vzhledem k nevytvořené slizniční imunitě více rizikoví, než zdraví neočkovaní lidé. Fascinují mě čísla ze studií dokazující, jak moc je očkování účinné a neočkovaní rizikoví pro celou společnost. Hraje se falešná hra o titul nejzodpovědnějšího člověka a o soucit se zdravotníky.

Vytrácí se dlouhodobý a celistvý pohled.

Nemocnice se plní očkovaými pacienty majícími problémy se srdcem, krví, neurologickými problémy. Množí se náhlá úmrtí mladých lidí, sportovců, kolapsy. NIC z toho se nepropojuje kauzálně s očkováním, ač je tato vakcinace experimentální, studie bude dokončena v roce 2022 a 2023, většinou se jedná o genovou terapii.

Naopak jsou všichni ti, co tyto okolnosti vnímají a upozorňují na ně, nazýváni jako konspirátoři a postaveni pod profesní výsměch.

Je to na hlavu postavené.

Z vakcinace, která byla v minulých měsících stavěna do naprosto svobodné volby, se stává nástroj hrozící povinností. Ti, co nesouhlasí, jsou nazýváni bezohlednými sobci. Koho ohrožují? Očkované? Zdravotní systém?

Z očkovaných jednou dávkou jsou nyní statistiky neočkovaní.

Z očkovaných dvěma dávkami se budou stávat ststisticky- tabulkově neočkovaní.

Pokud nepřijmeme hru na pravidelné přeočkování, budeme stát v pozici diskriminovaného neočkovaného. Bude nám hrozeno vyhazovem z práce, zakazováno chodit do restaurací, bazénů, někteří lékaři nás budou odmítat ošetřit.

Opravdu stojíme proti sobě na opačných frontách? Opravdu je očkování tak bezpečné, účinné a prospěšné? Opravdu to je jediná cesta k uzdravení a neexistují jiné cesty k posílení imunity? Opravdu je po prodělané nemoci nutno ještě očkovat? Proč se neuznávají protilátky? Proč byla bezinfekčnost po prodělané nemoci časo

+13/−1
 
 
 
Foto

Dana Tenzler 50253

Do kamene tesat.

Spousta lidí si naběhla. Ale možná díky vyhlídce nekonečného očkování prohlédnou - a konečně začnou být slyšet hlasy rozumu, které říkají, že touto vakcínou se smí očkovat jen opravdu rizikoví pacienti, kde je už jedno, jestli během pár let dostanou rakovinu, případně jinou lahůdku, protože tu za pár let už nebudou.

Ostatní ostatně, jak ukazují data, zvládnou tenhle virus stejně, jako zvládají stovky ostatních. Bez problémů.

+20/−5
 
 
 
Foto

Vladimír Kroupa 87812

Váš článek a informace v něm uvedené jsou určitě vhodné k diskusi. I když stojím vlastně na opačné straně "barikády", než Vy, uznávám, že takto zpracované téma je hodné uznání. Jste sice "protivník", ale máte dobré argumenty a styl - to musím uznat.R^

+7/0
 
 
 
Foto

Josef Bárta 70286

Tak se nám ten blog nějak ztratil z hlavní nabídky ???

+7/0
 
 
 
Foto

Jan Budař 20001

Klobouk dolů, pane Kalino. Konečně někdo důkladně prolomil několikaměsíční demagogii v informačním prostoru.

+9/−2
 
 
 
Foto

Jaroslav Sojka 85000

Pane Kalino, velké díky.

+8/−2
 
 
 
Foto

Stanislav Miler 52703

Článek je napsán velmi dobře a s obavami před očkováním mRNA vakcínami souhlasím. Pro laika je ale jen velmi obtížné zjistit o jaké studie se jedná a zdali jsou infomace v článu pravdivé. Bylo by dobré kdyby tyto informace prezentovali nebo aspoň okomentovali i někteří "odborníci". Take mi chybí více informací o autorovi tohoto článku - zřejmě se jedná o https://www.facebook.com/robert.kalina.756

+5/0
 
 
 
Foto

Milan Šeliga 71433

Studie je samozrejme zajimava a timto smerem by se mel vyzkum zamerit, vsimnete si ale, ze samotna studie neni o vakcinaci - ta se bere jako vedlejsi efekt - ale o samotnem vlivu spike proteinu viru SARS-CoV-2 na DNA. Tyka se tak predevsim tech, co se SARS-CoV-2 nakazili, ostatne studie pracovala s virem, ne s "umele" vytvorenymi spike proteiny vakcinaci. Vyzkum by tak mel smerovat tedy k tomu, jestli ma spike protein vytvoreny telem na zakladne "navodu" mRNA vakciny stejny efekt na bunky jako spike protein ziveho viru SARS-CoV-2.

Co ukazuje studie v tuto chvili je predevsim to, ze promorovani je jeste hrosi napad nez jsme si mysleli doted.

+5/0
 
 
 
Foto

Radka Johnová 4415

KARMAR^. Vynikající článek, díky, že jste si dal práci se sepsáním a ozdrojováním, protože když podobné názory říkáme my, obyčejní lidé, kteří si jen občas někde něco přečteme, tak nás označují za blbce, dezinformátory a psané texty mažou nebo zneviditelňují. Někteří kolegové by mohli vyprávět.

+8/−4
 
 
 
Foto

Jirka Vanourek 67480

Diky za clanek a praci s tim spojenou ... jen byste mel tvrde apelovat na mistni cenzory, aby cas blog opet "zviditelnili" !!

+5/−1
 
 
 
Foto

Michal Svoboda 58861

Hezký normální fundovaný článek s funkčními odkazy.

Na druhou stranu srovnávat dnešní vakcíny proti tetanu a černému kašli se začátkem vakcíny proti covidu je nestoudné. Jenom černý kašel se v ČR držel sedm let a u vakcín proti covidu máte dva roky a začíná se třetí rok. Opravdu jste přesvědčený, že začátky dnešních vakcín byly v 19. století jiné? Žádné komplikace po očkování v 19. a 20. století?

+4/0
 
 
 
Foto

Michal Štajnrt 44127

Aha takže mRNA z labů Pfizeru je zlá a zkorumpovaná, zatímco mRNA obsažená v SARS-COV-2 viru bude něco jako vitamín. Rozhodně nechci podceňovat nebezpečí nedostatečně vyzkoušených technologií, ale podsouvaná myšlenka, jak skvělé je vlastně onemocnět covidem, mi připadá, mírně řečeno, úplně debilní.

+9/−7
 
 
 
Foto

Emilie Němcová 18227

perfektně napsané...ještě normální lidé žijí, já myslela, že všechen zdravý rozum už zmizel a ejhle ne, díky vám...

+4/−1
 
 
 
 

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

ZACHRÁNĚNÝ BLOG - Očkováním k rakovině? Nová zjištění jsou šokující

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)
Vladimíra Bošková:
V německy píšících médiích nebo na www.pathologie-konferenz.de: 4.12. proběhla v Berlíně tisková konference k mezinárodní konferenci, jíž se účastnili…

V interní diskusi je 1 příspěvků | poslední příspěvek 10. 12. 2021 8:21 || Diskutovat

Facebook diskuse